top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EVEN BUITEN

Artikel 1 DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:

EVEN BUITEN: EVEN BUITEN

  • Opdrachtgever: degene die de opdracht aan EVEN BUITEN heeft verstrekt.

  • Opdracht: het organiseren van een activiteit.

  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en EVEN BUITEN.

  • Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan EVEN BUITEN levert.

  • Deelnemer: iedereen die deelneemt aan de activiteit.

  • Wederpartij: zowel Opdrachtgever, Deelnemer als Leverancier.


Artikel 2 WERKINGSSFEER 
2.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2        De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3        EVEN BUITEN is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat EVEN BUITEN daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.
2.4        Indien een bepaling in deze Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/ aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen (en het eventuele nader overeengekomen beding) onverlet. In deze Voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.
2.5        Opdrachtgever draagt ervoor zorg en staat ervoor in dat alle deelnemers bekend zijn en akkoord zijn met deze Voorwaarden.

Artikel 3 OFFERTES 
3.1         Alle offertes, aanbiedingen etc. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
3.2        Orders met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek. Indien geen tijdsbestek is vastgesteld, dan geldt elke Order als eenmalig.

Artikel 4 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN 
4.1         Enkel en alleen de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van EVEN BUITEN is (zijn) bevoegd om in de Overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze Voorwaarden.
4.2         Degene die namens de Deelnemer of Opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de Deelnemer of Opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT 
5.1         Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard ook, door of namens de Opdrachtgever of de Deelnemer aangebracht - hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze - die leiden tot door EVEN BUITEN niet in de Opdracht opgenomen kosten, worden aan de Opdrachtgever/ Deelnemer in rekening gebracht.
5.2        Indien de Opdrachtgever na het verstrekken van de Opdracht alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering van de Overeenkomst, dan dienen deze wijzigingen uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan EVEN BUITEN ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de Opdrachtgever.
5.3        Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van deze bepaling, gelden wijzigingen slechts indien en voor zover deze door EVEN BUITEN uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 PRIJS EN BETALING 
6.1         De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
6.2        De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
6.3        EVEN BUITEN is gerechtigd voor, bij of tijdens de aanvang van de activiteit een waarborgsom van de Opdrachtgever te verlangen. De waarborgsom zal na afloop van de activiteit aan de Opdrachtgever worden teruggestort, onder inhouding van al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan EVEN BUITEN is verschuldigd.
6.4        De Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Deze termijn is een fatale termijn.
6.5        Vanaf de datum dat de betaling door de Opdrachtgever plaats had moeten vinden tot die der voldoening, is de Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt, onverminderd het recht van EVEN BUITEN de werkelijke kosten en schade op de Opdrachtgever te verhalen.
6.6        Alle kosten van invordering komen ten laste van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-.

Artikel 7 KLACHTEN 
7.1         Reclames met betrekking tot een activiteit dienen binnen 8 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk te worden ingediend.
7.2        Reclames ingediend na de in artikel 7.1 genoemde termijn worden door EVEN BUITEN niet in behandeling genomen.
7.3        Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 8 INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN 
EVEN BUITEN is niet aansprakelijk indien de Deelnemer niet aan (delen van) de activiteit kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening en risico van de Deelnemer.

Artikel 9 AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT 
9.1         Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door EVEN BUITEN bedachte of tot stand gekomen activiteiten, rusten enkel en alleen bij EVEN BUITEN.
9.2        Indien de Opdrachtgever een activiteit door EVEN BUITEN laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijk idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten na 30 dagen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder dat daardoor de rechten op het idee of ontwerp op Opdrachtgever overgaan.

Artikel 10 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER 
10.1        De Opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de Overeenkomst aangaat aan EVEN BUITEN of een vertegenwoordiger van EVEN BUITEN te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere Deelnemer aan activiteiten in of op het water, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan EVEN BUITEN.
10.2        Alle Deelnemers worden geacht voor aanvang van de activiteit zelf of via de Opdrachtgever een voldoende dekkende reis – en/of ongevallenverzekering te hebben afgesloten.
10.3        De Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van EVEN BUITEN of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de Overeenkomst te bevorderen. De Deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan zonder enige waarschuwing door EVEN BUITEN of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Deelnemer of de Opdrachtgever.
10.4        De Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard is bestemd. De Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of deze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EVEN BUITEN. De Deelnemer stelt EVEN BUITEN zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het einde van de activiteit op de hoogte van enige beschadiging of verlies van materialen. De Deelnemer zal de ter beschikking gestelde materialen – in dezelfde staat als waarin de Deelnemer deze heeft ontvangen - aan het einde van de activiteit op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan EVEN BUITEN. Eventuele kosten voor schoonmaak, vervanging etc. komen voor rekening van de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer.
10.5        EVEN BUITEN houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen dient voorafgaand aan de activiteit schriftelijk worden ingediend.
10.6        Indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de Deelnemer aan EVEN BUITEN een verklaring van geen bezwaar van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te overhandigen, dan wel dien(t)(en) de wettelijke vertegenwoordiger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen.
10.7        De Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het in voldoende conditie verkeren om de activiteit te beoefenen, alsmede het verantwoordelijk deelnemen aan de activiteit.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID EVEN BUITEN 
11.1        Deelname aan de activiteit geschiedt voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever/ Deelnemer. EVEN BUITEN is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade – waaronder indirecte schade, gevolgschade  en bedrijfsschade – die de Opdrachtgever/ Deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen tijdens de activiteit, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van EVEN BUITEN.
11.2        EVEN BUITEN is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van een materieel gebrek in de door haar geboden faciliteiten, indien het gebrek aan EVEN BUITEN kan worden toegerekend.
11.3        EVEN BUITEN is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever/ Deelnemer.
11.4        De in deze bepaling opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van EVEN BUITEN gelden ook ten behoeve van haar werknemers en andere vertegenwoordigers van EVEN BUITEN, betrokken dienstverleners en het personeel van de betrokken dienstverlener.
11.5        De aansprakelijkheid van EVEN BUITEN is in alle gevallen – behoudens sprake van opzet of grove schuld - beperkt tot het bedrag waarop de door EVEN BUITEN gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering overgaat.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER/ DEELNEMER 
12.1        De Opdrachtgever/ Deelnemer is jegens EVEN BUITEN aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.
12.2        Op eerste verzoek van EVEN BUITEN, zal Opdrachtgever dan wel de Deelnemer EVEN BUITEN vrijwaren tegen aansprakelijkheidstelling van een derde jegens EVEN BUITEN.

Artikel 13 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER 
13.1        De Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.
13.2        Bij annulering is de Opdrachtgever het navolgende aan EVEN BUITEN verschuldigd.
        a. Tot 10 weken voor aanvang van de activiteit 15% van het totaal bedrag incl. BTW.
        b. Tot 6 weken voor aanvang van de activiteit 25% van het totaal bedrag incl. BTW.
        c. Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit 50% van het totaal bedrag incl. BTW.
        d. Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit 75% van het totaal bedrag incl. BTW. 
13.3        Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie overgegaan worden en is de Opdrachtgever het totale bedrag verschuldigd. Over vooruitbetaalde bedragen wordt geen rente uitgekeerd. 

Artikel 14 OPZEGGING OVEREENKOMST DOOR EVEN BUITEN 
14.1        EVEN BUITEN heeft het recht om 14 dagen voor aanvang van de activiteit de Overeenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers. EVEN BUITEN zal het door de Opdrachtgever aan EVEN BUITEN betaalde retourneren.
14.2        EVEN BUITEN is te allen tijde gerechtigd terstond de Overeenkomst per direct op te zeggen, 
        a. in geval van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever of de Deelnemer, zoals oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen of het niet opvolgen van aanwijzingen van EVEN BUITEN. In dat geval heeft EVEN BUITEN recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade die EVEN BUITEN dientengevolge lijdt en/of zal lijden;
        b. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen van kracht is geworden, haar bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van haar vermogen ofwel zij haar bedrijf aan derden overdraagt.
De opzegging kan geschieden door een mondelinge verklaring, welke gevolgd wordt door een schriftelijke bevestiging van deze verklaring. 
14.3        Bedragen die EVEN BUITEN voor de opzegging heeft gefactureerd of bedragen die EVEN BUITEN na de opzegging nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand aan die opzegging reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
15.1        Op alle rechtsbetrekkingen tussen EVEN BUITEN en de Opdrachtgever/ Deelnemer/ Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2        De bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen EVEN BUITEN en de Opdrachtgever/ Deelnemer/ Leverancier

 

BETALING:
De boekingsbevestiging is een formele schriftelijke bevestiging van hetgeen mondeling dan wel per e-mail door de opdrachtgever is bevestigd. Het niet ondertekenen en/of retourneren van de boekingsbevestiging vrijwaart u niet voor de aangegane mondelinge/schriftelijke overeenkomst. Onze administratie stuurt u na bevestiging een factuur op basis van het afgesproken (minimum) aantal deelnemers. De factuur wordt verzonden door EVEN BUITEN.  De factuur dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement, dan wel per ommegaande indien de datum binnen 3 weken valt te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur, o.v.v. factuurnummer. Voor het restant verminderd met eventuele kortingen dan wel vermeerderd met extra kosten wordt na afloop van het evenement een factuur gestuurd welke per ommegaande dient te worden betaald.


SCHADE:
Kosten voorkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door de deelnemers zullen, zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

EVEN BUITEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan door haar georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers moeten zich er terdege van bewust zijn dat  deelname aan de activiteiten van EVEN BUITEN grote inspanning kan vergen. Alle deelnemers moeten lichamelijk en geestelijk gezond zijn en in staat zijn om de lichamelijke en geestelijke inspanningen ten gevolge van  de activiteiten, die EVEN BUITEN organiseert, aan te kunnen. Indien dit niet het geval is, of als er twijfel is/ontstaat over het kunnen van een deelnemer is overleg met EVEN BUITEN verplicht zodat er , indien mogelijk, aanpassingen in het programma gedaan kunnen worden

 

bottom of page